Opieka onkologiczna bez granic – Współpraca instytucji, ekspertów i administracji

 

Program BB-PL Interreg V A 2014-2020,

Partnerzy: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. oraz OBTZ Bad Saarow e.V.

Wartość Projektu: 760.618,00 Euro 
- Dofinansowanie 85%

Okres realizacji 01.01.2020 – 31.08.2022

 

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie wzgl. wyrównanie deficytów w opiece medycznej pa-cjentów nowotworowych poprzez ścisłą współpracę polskich/niemieckich lekarzy, instytucji admini-stracji oraz wdrożenie systemowego podejścia do pacjenta wspomaganego innowacyjnymi narzę-dziami..

Do osiągnięcia celu głównego prowadzi szereg działań ukierunkowanych na współpracę instytucji administracji, specjalistów i obywateli tj. wdrożenie transgranicznego monitoringu systemów opieki onkologicznej w ramach którego będziemy:

  • systemowo rejestrować dane dotyczące leczenia ponad 5000 pacjentów nowotworowych z regionu i naukowo je oceniać w (4) polsko-niemieckich interdyscyplinarnych grupach ekspertów dla danej jed-nostki chorobowej. Wyliczenia wskaźników mają liczbowo określić jakość leczenia w regionie przy-granicznym i dostarczyć odpowiedzialnym instytucjom i administracji danych i propozycji ewentual-nych usprawnień..
  • Ponadto rozbudowana zostanie transgraniczna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentami onkologicznymi poprzez organizację wspólnych wizyt studyjnych (3 wizyty) połączo-nych z warsztatami specjalistycznymi (30 uczestników).
  • Zostanie opracowany i wdrożony program wsparcia emocjonalnego i aktywizacji społecznej pacjentów onkologicznych (i ich rodzin).
  • Projekt obejmuje również działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz leczenia nowotworów.
  • Dodatkowo w celu zniwelowania bariery językowej i dla zapewnienia większej dostępności do opieki medycznej w regionie wsparcia dla osób przebywających za granicą, opracowane zostaną dwuję-zyczne PL-DE strony WWW partnerów PP1 i PP2.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy woj. lubuskiego i powiatów Oder-Spree oraz Märkisch-Oderland, łącznie ok. 1.400.000 ludzi. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 5000 pacjentów onkologicznych, specjaliści zaangażowani w pracę grup roboczych i wymiany doświadczeń (30 spe-cjalistów), 30 przedstawicieli z 10 instytucji, 300 pacjentów objętych wsparciem psychologicznym a także min 100 uczestników konferencji specjalistycznych. Cele naszego projektu oddziałują również na opiekę medyczną innych części obszaru wsparcia, ponadto wyśmienicie nadają się do pomocy w dalszej poprawie wzajemnego zrozumienia, współpracy i koegzystencji mieszkańców wspólnego regionu przygranicznego