1. Etap: Analiza sytuacji wyjściowej (I kwartał)

 

Działania:

analiza warunków merytorycznych, organizacyjnych i technicznych oraz potrzeb w zakresie opracowania celów projektu w uczestniczących regionach;

 • organizacja i przeprowadzenie spotkania inicjującego jako oficjalnego początku projektu;

Produkty:

 • 1 raport o sytuacji wyjściowej leczenia pacjentów onkol. w regionie projektu;
 • sporządzenie wspólnego planu komunikacji i zarządzania projektem;
 • 1 otwarte spotkanie inicjujące projekt z konferencją prasową na rozpoczęcie projektu.

Partnerzy realizujący: LP, PP

 

 1. Etap – Opracowanie i utworzenie specyficznych struktur dla projektu (I do III kwartał)

Działania:

 • ustalenie zasad i trybu postępowania przy zbieraniu danych dla poszczególnych jednostek chorobowych;
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie dokumentacji nowotworowej;
 • utworzenie medycznych grup roboczych zbudowanych z ekspertów ds. raka piersi, płuc, jelita i prostaty;
 • specyficzna aktualizacja oprogramowania do obsługi projektu (serwer, oprogramowanie systemu, przetłumaczenie oprogramowania użytkownika na język polski, test systemu i oprogramowania);
 • analiza infrastruktury informatycznej partnerów projektu oraz jednostek współpracujących pod kontem wdrożenia transgranicznego systemu wideokonferencji;
 • analiza specyficznych potrzeb potencjalnych użytkowników zaplanowanego portalu informacyjnego (lekarzy, pacjentów, ludności);
 • zaprogramowanie dwujęzycznego publicznego multimedialnego portalu internetowego z obszarem do wykorzystania wewnętrznego przez specjalistyczne grupy robocze;
 • opracowanie koncepcji skutecznego wspierania profilaktyki nowotworowej i wykorzystania oferowanych badań profilaktycznych.

Produkty:

 • opracowanie 12 dwujęzycznych standardów postępowania (SOP) przy pozyskiwaniu specyficznych dla poszczególnych jednostek chorobowych danych;
 • 6 szkoleń dla pracowników projektu w zakresie jednolitej struktury dokumentacji nowotworowej;
 • 3 regulaminy i plany pracy grup ekspertów dla poszczególnych jednostek chorobowych;
 • opracowanie koncepcji wprowadzenia transgranicznego multimodalnego systemu wideokonferencji;
 • implementacja pojemnego dwujęzycznego portalu internetowego do celów promocyjnych, prezentacji wyników projektu, informacji dla pacjentów i wewnętrznego zarządzania projektem;
 • opracowanie koncepcji wsparcia profilaktyki i oferowanych badań profilaktycznych.

Partnerzy realizujący: P, LP

 

 1. Etap – Bieżąca realizacja projektu z dokonywaniem ilościowych i jakościowych porównań opieki medycznej w grupach roboczych (III – X kwartał)

Działania:

 • systemowa rejestracja wszystkich istotnych danych medycznych ponad 10.000 pacjentów nowotworowych z regionu objętego projektem;
 • półroczna analiza i ocena danych dot. leczenia przez 3 grupy ekspertów w celu poprawy jakości opieki onkologicznej w regionie objętym projektem;
 • implementacja transgranicznego multimodalnego systemu wideokonferencji;
 • przeprowadzenie wspólnych warsztatów dot. treści, organizacji i prowadzenia transgranicznego benchmarkingu;
 • coroczna prezentacja wyników projektu i sprawozdania 3 grup ekspertów ds. poszczególnych jednostek chorobowych na posiedzeniu Rady Naukowej projektu;
 • opracowanie raportu dot. realizacji działań projektowych w zakresie wpierania profilaktyki i onkologicznych badań profilaktycznych na terenie objętym projektem;
 • 3 otwarte spotkania informacyjne dla lekarzy, pacjentów i innych zainteresowanych poświęcone różnym chorobom nowotworowym.

Produkty:

 • rejestracja i ocena istotnych danych dot. leczenia 10.000 pacjentów nowotworowych;
 • powołanie polsko-niemieckiej Rady Naukowej projektu w celu oceny osiągniętych wyników projektu;
 • utworzenie 3 interdyscyplinarnych grup ekspertów ds. poszczególnych jednostek chorobowych;
 • protokół wyników z warsztatów poświęconych organizacji i przeprowadzeniu transgranicznego benchmarkingu;
 • pakiet oprogramowania do obliczeń statystycznych i prezentacji graficznej transgranicznego benchmarkingu jako podstawa wspólnego systemu zarządzania jakością;
 • raporty wyników dot. przeprowadzonych działań w zakresie wspierania profilaktyki i onkologicznych badań profilaktycznych na obszarze objętym projektem;
 • 3 różne publikacje dot. projektu i na temat wspierania onkologicznych badań profilaktycznych w prasie regionalnej wzgl. w prasie branżowej.

Partnerzy realizujący: P, LP

 

 1. Etap – Ocena wyników projektu (X kwartał)

Działania:

 • Obliczenie i analiza całościowych wyników projektu przy pomocy nowego oprogramowania do zarządzania jakością;
 • omówienie wyników projektu w grupach ekspertów ds. poszczególnych jednostek chorobowych;
 • uzasadnienie wyników projektu na posiedzeniu Rady Naukowej projektu;
 • publikacja wyników projektu w polsko-niemieckiej broszurze;
 • Organizacja i przeprowadzenie podsumowującej konferencji naukowej z udziałem szpitali i specjalistów z dziedziny onkologii, w towarzystwie odpowiednich ministerstw.

Produkty:

 • 3 raporty finalne grup roboczych ds. poszczególnych jednostek chorobowych dot. poprawy jakości leczenia;
 • druk 100 dwujęzycznych broszur z wynikami projektu;
 • przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej projekt;
 • opublikowanie wyników projektu w prasie specjalistycznej.

 

Partnerzy realizujący: P, LP